logotype
image1 image1 image1

Aktualności

"Wyprawka szkolna"

Celem Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach, oraz materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego i zawodowego zostanie udzielona uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonym, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

 

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1148) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

Na podstawie § 4 ust. 3 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów, Prezydent Miasta Bydgoszczy w dniu 14 sierpnia 2019 r. podpisał Zarządzenie Nr 532/2019 w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. "Wyprawka szkolna".

W ww. Zarządzeniu określono wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników oraz termin składania wniosków. Zgodnie z § 1 ww. Zarządzenia wnioski od rodziców należy przyjmować do dnia 6 września 2019 r.

Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi, że zgodnie z rozporządzeniem:

podręczniki i materiały edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego mogą być finansowane w ramach ww. programu w branżowej szkole I stopnia, w kl. I czteroletniego LO, w kl. I-III trzyletniego LO, w kl. I pięcioletniego technikum, w kl. I-IV czteroletniego technikum oraz w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.

2020  III LO  globbers joomla template

Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), wizerunek jest uznawany za daną osobową, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych we wskazanym akcie prawnym. Jeżeli na stronie internetowej: http://www.3lo.bydgoszcz.pl oraz stronach jej podległych, znajduje się zdjęcie z Twoim wizerunkiem, zamieszczone wbrew Twojej woli prosimy o kontakt na adres email: zso03@edu.bydgoszcz.pl ze wskazaniem zdjęcia do usunięcia.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk